טוראי
סטלר, שלמה (זיגי, זיגפריד, סידני)
 
אחורה ...המשך
קדימהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page