דף נופל


סמל
ישראל-מנחם (דורון) טירקל
בן חוה ואברהם
בית העלמין הצבאי: הר הרצל
אזור: א     חלקה: 15     שורה: 8     קבר: 1

ת.נ.צ.ב.הכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page