דף נופל

טוראי
מנחם (מנדל) ברמן

בן בת-שבע ואליעזר

נפל ביום ט' בתמוז תש"ח (16.07.1948)
בן 39 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page