דף נופל

טוראי
יוסף זאבי

בן רחל ויקותיאל

נפל ביום ד' באייר תש"ח (13.05.1948)


חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page