דף נופל

רב טוראי
יצחק מכליס

בן חיה וזלמן

נפל ביום א' בחשון תש"ט (03.11.1948)
בן ½22 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page