דף נופל

טוראי
משה מורדוב

בן רחל ויצחק

נפל ביום כ"ג בשבט תש"ח (03.02.1948)
בן 17 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page