דף נופל

רב טוראי
אהרן צרפתי

בן אסתר ואברהם

נפל ביום כ"א באייר תש"ח (30.05.1948)
בן 23 בנופלו

אצ"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page