דף נופל

טוראי
יהושע שדיאל קמפל

בן ינטה ומשה

נפל ביום ד' באייר תש"ח (13.05.1948)
בן 35 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page