דף נופל

טוראי
יצחק (מוריץ) גרינבוים

בן בריינדל ויחזקאל

נפל ביום י' בתמוז תש"ח (17.07.1948)
בן ½32 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page