דף נופל

טוראי
עקיבא (וילהלם) הירש

בן מתילדה ואוגוסט

נפל ביום כ"ב בתמוז תש"ח (29.07.1948)
בן ½34 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת הכובשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page