דף נופל

טוראי
יעקב אייזנברג

בן אהובה ושמואל-חיים

נפל ביום ד' בתשרי תש"ט (07.10.1948)
בן 25 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חדרהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page