דף נופל

סרן
יהושע (יחיה) בדיחי

בן מזל ושלום

נפל ביום כ"ז באייר תש"ח (05.06.1948)
בן ½27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page