דף נופל

סמל
משה-אברהם רוזינאי

בן חיה-מרים ואליהו

נפל ביום י"ג בתשרי תש"ט (16.10.1948)
בן 22 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page