דף נופל

טוראי
ברוך (טולדי) בלומנפלד

בן חנה וראובן

נפל ביום ג' בחשון תש"ט (05.11.1948)
בן 34 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page