דף נופל

רב טוראי
אברהם דוידוביץ

בן קלרה ויצחק

נפל ביום י"ד באייר תש"ח (23.05.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page