דף נופל

רב טוראי
חיים (צ'רלי) נומיס

בן פרומה ומשה-אברהם

נפל ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948)
בן ½28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page