דף נופל

טוראי
אליעזר הירש

בן פרידה ומשה

נפל ביום י"א בניסן תש"ח (20.04.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page