דף נופל

טוראי
צבי (הרשו) הרלינג

בן שרה ומשה

נפל ביום ג' בתמוז תש"ח (10.07.1948)
בן ½21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page