דף נופל

סגן
שלמה רחמים

בן נזימה ואפרים

נפל ביום י"ג באב תשכ"א (26.07.1961)
בן 22 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page