דף נופל

טוראי
אברהם פרסלר

בן רגינה ויוסף

נפל ביום ד' באייר תש"ח (13.05.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page