דף נופל

טוראי
מרדכי טורקניץ

בן שרה ושמואל

נפל ביום ט"ז בטבת תש"ח (29.12.1947)
בן 17 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page