דף נופל

טוראי
משה (משה'לה) לוי

בן רחל ויפת

נפל ביום ה' באייר תש"ח (14.05.1948)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page