דף נופל

טוראי
רחל שמש

בת רגינה ושלום

נפלה ביום ד' בניסן תש"ח (13.04.1948)
בת 17 בנופלה

חיל רגלים

מקום מנוחתה
בית העלמין סנהדריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page