דף נופל

טוראי
זלמן שפגט

בן חנה ואליהו

נפל ביום ח' באב תש"ח (13.08.1948)
בן ½22 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר סבאכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page