דף נופל

רב טוראי
יחיאל-מיכאל קרסל

בן לאה ואברהם

נפל ביום ד' באייר תש"ח (13.05.1948)
בן 22 בנופלו

חיל רגלים
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page