דף נופל

רב טוראי
יחיאל (מיכאל) עמנואל

בן מינה ויעקב

נפל ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948)
בן 25 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page