דף נופל

רב טוראי
בנימין כרמלי

בן חיה ויצחק

נפל ביום ד' באייר תש"ח (13.05.1948)
בן 28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) תל מונדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page