דף נופל

טוראי
נחום חלפן

בן מחלה ויהושע

נפל ביום ז' באייר תש"ח (16.05.1948)
בן ½31 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page