דף נופל

רב טוראי
משה קפלן

בן רבקה ואליהו

נפל ביום ד' באייר תש"ח (13.05.1948)
בן 32 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין אבן יהודהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page