דף נופל

טוראי
יעקב בקנשטיין

בן מרים ושמואל

נפל ביום ו' באייר תש"ח (15.05.1948)
בן 47 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) תל מונדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page