דף נופל

סגן
יונה סנה

בן ברוריה ויוסף

נפל ביום י"ח בתמוז תש"ח (25.07.1948)
בן 26 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page