דף נופל

טוראי
אליהו גרט

בן זוהרה ויצחק

נפל ביום י"ח באדר ב' תש"ח (29.03.1948)
בן ½24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת הכובשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page