דף נופל

סגן
אברהם (אברמלה) כל-טוב

בן אידה ופסח

נפל ביום ג' בכסלו תש"ט (05.12.1948)


חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page