דף נופל

טוראי
מאיר (מאירק'ה) קוזלובסקי

בן לאה וברוך

נפל ביום ו' בניסן תש"ח (15.04.1948)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page