דף נופל

רב טוראי
אליעזר קורצוייל

בן לאה ומשה

נפל ביום א' באייר תש"ח (10.05.1948)
בן ½33 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גליל יםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page