דף נופל

טוראי
יצחק יגר

בן שרה וחיים

נפל ביום ו' בטבת תש"ט (07.01.1949)
בן 28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page