דף נופל

טוראי
משה לידנר

בן רחל ואברהם

נפל ביום י"ד בתמוז תש"ח (21.07.1948)
בן 39 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page