דף נופל

טוראי
אריה פיגובי

בן רוזה ויוליוס

נפל ביום כ"ב באדר א' תש"ח (03.03.1948)
בן ½28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רעננהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page