דף נופל

רב טוראי
גדליהו הוהנברג

בן רבקה ויוסף-חיים

נפל ביום ט"ו בתשרי תש"ט (18.10.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page