דף נופל

טוראי
מרדכי קם (קאם)

בן מלכה ונוח

נפל ביום ד' בתמוז תש"ח (11.07.1948)
בן 18 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין תל יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page