דף נופל

טוראי
זכריה-אריה-לייב רוקמן

בן יוכבד ושמואל

נפל ביום ו' באב תש"ח (11.08.1948)
בן 33 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רעננהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page