דף נופל

טוראי
שמשון ירימי

בן דבורה ויהודה

נפל ביום י"ז באייר תש"ח (26.05.1948)
בן 16 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page