דף נופל

סרן
חנוך אבין

בן בת-שבע וראובן

נפל ביום כ"ב באדר א' תש"ח (03.03.1948)


חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רעננהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page