דף נופל

סגן
ישי בוך

בן גאולה ומיכל

נפל ביום ז' בתמוז תש"ח (14.07.1948)
בן 35 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page