דף נופל

טוראי
משה בודניק

בן טובה ואריה

נפל ביום י"א בכסלו תש"ט (13.12.1948)
בן 27 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רעננהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page