דף נופל

טוראי
יצחק פדידה

בן אסתר ומיכאל

נפל ביום ה' באייר תש"ח (14.05.1948)
בן 16 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין מגדיאלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page