דף נופל

טוראי
קופל יבר

בן רחל ומרדכי

נפל ביום י"א בתמוז תש"ח (18.07.1948)
בן ½30 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page