דף נופל

רב טוראי
יוסף בן-דויד שרעבי

בן אסתר וישעיהו

נפל ביום ט"ז באייר תש"ח (25.05.1948)
בן ½20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page