דף נופל

טוראי
מנחם בן-ציון אידלסון

בן יוכבד ויהודה

נפל ביום ט"ז בטבת תש"ח (29.12.1947)
בן 23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page