דף נופל

טוראי
אריה (לייב) אשכנזי

בן סוסיה ופינחס

נפל ביום י"ט בסיון תש"ח (26.06.1948)
בן ½48 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page